นโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

นโยบายด้านการศึกษา :กรุงเทพมหานคร

เสริมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ ที่แท้จริงด้วยนโยบายการศึกษาที่ทำได้จริง ด้วยคุณภาพมาตรฐาน พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ อย่างครอบคลุมทั้งในและนอกห้องเรียน

   1 เด็กกรุงเทพฯ เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ

   2 ยกระดับมาตรฐานการเรียนของโรงเรียนในสังกัด กทม. อย่างต่อเนื่อง

   3 เสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในโรงเรียน 436 แห่ง  ทั่วกรุงเทพฯ

   4 เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน บ้านหนังสือห้องสมุด และโรงเรียนดนตรี

   5 เล่นอินเทอร์เน็ตได้ทุกพื้นที่ จาก WiFi สู่ WiMAX

   6 เพิ่มพื้นที่ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

ข้อมูลจาก สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร


 ข่าวประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2554 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media