ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย กทม. ครั้งที่ 1/2554

ตามประกาศอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ตำแหนงครูผู้ชวย จำนวน 19 กลุมวิชา คือ

1. กลุมวิชาคณิตศาสตร์
2. กลุมวิชาวิทยาศาสตร์
3. กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
4. กลุมวิชาคอมพิวเตอร์
5. กลุมวิชาอนุบาลศึกษา
6. กลุมวิชาภาษาไทย
7. กลุมวิชาประถมศึกษา
8. กลุมวิชาพลศึกษา
9. กลุมวิชาดนตรี
10. กลุมวิชาคหกรรม
11. กลุมวิชาวัดผล
12. กลุมวิชาเกษตรกรรม
13. กลุมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
14. กลุมวิชาสังคมศึกษา
15. กลุมวิชานาฏศิลป์
16. กลุมวิชาศิลปศึกษา – วาดเขียน
17. กลุมวิชาบรรณารักษ์
18. กลุมวิชาแนะแนว
19. กลุมวิชาการศึกษาพิเศษ

อนุกรรมการสามัญข้าราชการครูกรุงเทพมหานครขอประกาศรายชื่อผู้สอบแขงขันได้ ในตำแหนงครูผู้ชวย โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย โดยแยกตามกลุมวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก ปรากฏตามบัญชีประกาศผลการสอบ และรายละเอียดการรายงานตัวแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากภายหลังตรวจสอบพบวาผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูไมครบถ้วนตามประกาศอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ตำแหนงครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 จะถือวาผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูตั้งแต่ต้น


  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาวัดผล
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาเกษตรกรรม
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาเทคโลยีทางการศึกษา
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชานาฎศิลป์
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาแนะแนว
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาภาษาไทย
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาประถมศึกษา
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาพลศึกษา
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาดนตรี 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาคหกรรม ข่าวประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2554 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media