ประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 4 ก.ค. 2554

 
       โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
                                                 ๘๔ ถนนสุขุมวิท ๔๙/๑๔
                              เขตวัฒนา กทม. ๑๐๑๑๐
 

เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอน
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
ด้วยในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศ สำนักงานเขตได้แต่งตั้งข้าราชการครูกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง   ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในวันรุ่งขึ้น อาจทำให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเพทมหานครจึงเห็นควรให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครหยุดการเรียนการสอนในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๑ วัน
                   โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนจึงขอหยุดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และเปิดเรียนตามปกติในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และในระหว่างนี้ขอให้ท่าน ช่วยดูแลกวดขันให้นักเรียนทบทวนบทเรียนและทำการบ้านรวมทั้งควบคุมการเล่นของนักเรียนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 
 
 

 ข่าวประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media