วันเปิดเรียนภาคเรียนที่1/2555

ประกาศ !  วันเปิดเรียนภาคเรียนที่1/2555
ในภาคเรียนที่ 1/2555 ตามที่โรงเรียนแจ้งกับนักเรียนว่า
เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 นั้น
ทางโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ว่าเลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่
23 พฤษภาคม 2555

 ข่าวประกาศ ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2555 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media