แนวทางปฏิบัติ การใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 [17 มกราคม 2556]

แนวทางปฏิบัติ การใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 [17 มกราคม 2556]

1. แนวปฏิบัติ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://docs.google.com/file/d/0B2lkKem-kGjfRGtTYUFPeG9FMzQ/edit

2. คู่มือ การใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน ฉบับ อ.สุริยันต์ แก้วชนะ
 

3. โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน ม.ต้น
 

4. โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน ม.ปลาย
 

5. โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน ประถมศึกษา

 ข่าวประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2556 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media