เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูอรุณี คงทอง

 ชื่

ชื่อเรื่อง          รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง รำวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย  และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้รายงาน     :  นางสาวอรุณี  คงทอง
สถานที่ทำงาน   :  โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน  สำนักงานเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำการศึกษา :  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557
____________________________________________________________________________
บทคัดย่อ
 
          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง รำวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย  และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง รำวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย  และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง รำวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย  และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
          กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1               ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน  สำนักงานเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  จำนวน 36 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง  รำวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย  และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 6  บท แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  รำวงมาตรฐาน  เพลงคืนเดือนหงาย  และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t
ผลการศึกษาพบว่า
          1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง  รำวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย  และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ 82.25/81.85 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด
2. นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง  รำวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย  และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง   รำวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย  และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38
 

 

 

 

 

 

 ข่าวประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media