วิจัยในชั้นเรียน


การเสริมสร้างความมีคุณค่าและการเคารพตนเอง ด้วยกระบวนการจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ 03 สิงหาคม 2554
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กอท.) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๕๑ วันที่ 03 สิงหาคม 2554
การแก้ไขปัญหาขยะในห้องเรียน ป.5/2 ปีการศึกษา ๒๕๕๐ วันที่ 03 สิงหาคม 2554
ทัศนคติของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๕๐ วันที่ 03 สิงหาคม 2554
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา ๒๕๔๙ วันที่ 03 สิงหาคม 2554
การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ วันที่ 01 สิงหาคม 2554
ทะเบียนงานวิจัยปีการศึกษา๒๕๕๓ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นม.๓ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องไม่ส่งงาน/การบ้าน วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
การแก้ปัญหานักเรียนไม่ชอบปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media