วิสัยทัศน์ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

 วิสัยทัศน์ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

     โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน จัดการศึกษาโดยเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้และทักษะพื้นการดำรงชีวิต รู้ทันสังคม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการประสานทุกภาคส่วนของชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ภายในปีการศึกษา 2555


กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media