โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

 ประวัติโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

      โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน  ตั้งอยู่เลขที่ 84  ซอยประเสริฐสิษฐ์  ถนนสุขุมวิท 49/14 แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ในชุมชนสุเหร่าบ้านดอน  เดิมตั้งอยู่ในที่ดินของมัสยิส ดารุ้ลมุ๊ห์ซีนีน  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  3  ห้องเรียน  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  3  พฤษภาคม 2476  โดย  หลวงวิจิตร  ประจงการ  นายอำเภอพระโขนง
      ปี พ.ศ. 2523  โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สูง 4  ชั้น  สร้างบนที่ดินกรุงเทพมหานคร  จัดซื้อจากอดีตท่านอีหม่ามมะห์มุด  มะลิ  จำนวน  3  ไร่  4  ตารางวา
      ปี พ.ศ. 2546  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา
      ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ  ปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียน จำนวน 338  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)

อาณาเขตโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

ทิศเหนือ             ติดต่อทางออกคลองแสนแสบ
ทิศใต้                 ติดต่อทางออกสุขุมวิท  49
ทิศตะวันออก      ติดต่อซอยพร้อมพรรค
ทิศตะวันตก        ติดต่อซอยข้างสุสานสุเหร่าบ้านดอน


 สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

      โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนตั้งอยู่ในชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม  ใกล้คลองแสนแสบ  การเดินทางด้วยทางเรือจากคลองแสนแสบได้สะดวก  ไม่มีรถประจำทางหรือรถสองแถวบริการ  สภาพชุมชนเป็นชุมชนเก่าแก่ดังเดิม  เป็นชุมชนแออัดและมีการสร้างอาพาสเม้นให้เช่าในราคาถูก ประชาชนในชุมชนยังยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและใช้ชีวิตแบบดังเดิมตามหลักศาสนาอิสลาม  เป็นชุมชนอยู่ใกล้กับสถานที่พักของชาวต่างชาติ มีทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวยุโรปที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก  สภาพครอบครัวมีทั้งที่อาศัยบ้านของตนเองและเช่าห้องอาคาร  สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมชุมชนส่วนใหญ่ฐานะยากจน  มีอาชีพค้าขายอยู่กับบ้านและรับจ้างทั่วไป  ผู้ปกครองไม่มีเวลาอบรมดูแลบุตรหลาน ผู้ปกครองมีการอพยพย้ายที่อยู่อาศัยบ่อย  ผู้เรียนมีปัญหาครอบครัวทำให้ดูแลยาก


ภาพรวมของโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

      โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน  เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งเป็นการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ  การจัดการศึกษาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)  และนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  ส่งเสริมให้มีการสอนภาษาต่างประเทศ  โดยครูชาวต่างประเทศ  พัฒนาโรงเรียนโดยนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง  รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ภายใต้ข้อจำกัดทั้งปัจจัยภายในและภายนอก  ไม่ว่าด้านสังคม  ชุมชน  งบประมาณ  บุคลากร  ผู้ปกครอง  และพื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน  โดยหวัง ให้เด็กมีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม  และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาด้วยตนเองได้  เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ


แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
 • ห้องสมุด มีหนังสือที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกวัย มีบรรยากาศที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้
 • ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใช้ในฝึกปฏิบัติการด้านอาหาร งานประดิษฐ์ และงานตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนได้เหมาะสมกับวิถีชีวิต
 • ห้องดนตรี ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีไทย วงโยธวาทิต และเพลงนาเสบเป็นเพลงสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามใช้ในการร้องในพิธีต่างๆ เป็นการส่งเสริมเหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ต
 • ห้องแท็บเล็ต
 • ห้องอิสลามศึกษา
 • โรงอาหาร
 • ห้องพยาบาล
 • สนามเด็กเล่น
 • สวนสุขภาพ
 • ลานกีฬา ให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั้งในและเวลานอกราชการ
แหล่งเรียนรู้ภายนอก โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

1) ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน  เป็นชุมชนดั้งเดิมที่ยังมีการอนุรักษ์ชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  เหมาะสำนับนักเรียนได้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่และนำมาใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง
2) โรงพยาบาลสมิทธิเวส  เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐาน  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้านอนามัย  การรักษาสุขภาพ  และมีจิตสาธารณะ
3) สำนักงานเขตวัฒนา   เป็นสถานที่ราชการที่ประชาชนทุกคนไปติดต่อ  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนรู้จักอาชีพราชการประเภทต่าง ๆ  ยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความต้องการเรียนในที่ระดับสูงเพื่อจะได้รับราชการ
4) วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมในซอยสุขุมวิท  49  ที่มีความหลายเชื่อชาติ ได้แก่  ชาวญี่ปุ่น  ชาวแอฟริกา  ชาวยุโรปและอเมริกา   ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ร่วมทั้งวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน
5) มัสยิสดารุ้ลมุ๊ห์ซีนีน  ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของคนในชุมชน พื่อให้นักเรียนได้เข้าใจวิถีชีวิตของตนและปฏิบัติตนได้เหมาะสมที่เป็นอิสลามมิกชน


อักษรย่อ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
ก.
วน.บด.

สีประจำ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

“สีเขียว – สีขาว”
สีเขียว หมายถึง ความเจริญเติบโต ความงอกงาม
สีขาว หมายถึง คุณธรรม


ต้นไม้ประจำ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

“ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์”


กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media