เป้าประสงค์  โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

 เป้าประสงค์ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

1) ผู้เรียนต้องเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ รู้ทันสังคม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และมีศักยภาพในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพสุจริตได้เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ

2) ครูมีองค์ความรู้ ความสามารถ มีทักษะและวิจารญาณของความเป็นครูเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

3) ทุกภาคส่วนของชุมชนให้ความสนใจและสนับสนุนในการจัดการศึกษาให้บุตรหลาน


กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media