พันธกิจ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

 พันธกิจ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

     จัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลิตคนดีมีความมีความรู้ความสามารถสู่สังคมด้วยการสร้างความตระหนักในหน้าที่ของครูและประสานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้เห็นความจำเป็นในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลาน


กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media