กิจกรรมไหว้ครู 2557

  กิจกรรมไหว้ครู 2557

นักเรียนพร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุมเริ่มเข้าสู่พิธีการไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนผู้กล่าวนำไหว้ครู โดยตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมนักเรียนตัวแทนและนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธทั้งหมดขึ้นไหว้ครูตัวแทนศิษย์เก่าจากเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ นำดอกไหม่มาไหว้ครู

ผอ.ฐิติรัตน์ กันทรพิทักษ์ ทำการเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล
นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธทั้งหมดขึ้นไหว้ครู


นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธทั้งหมดขึ้นไหว้ครูนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธทั้งหมดขึ้นไหว้ครูนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธทั้งหมดขึ้นไหว้ครู

ศิษย์เก่าได้มาร่วมพิธีไหว้ครู 
ศิษย์เก่าได้มาร่วมพิธีไหว้ครู ศิษย์เก่าได้มาร่วมพิธีไหว้ครู ศิษย์เก่าได้มาร่วมพิธีไหว้ครู ด.ช.ยุทธภูมิ  สัจจเทพ นำกล่าวดูอาบูชาคุณครูผอ.ฐิติรัตน์ กันทรพิทักษ์ กล่าวให้พรกับนักเรียน

นักเรียนทุกคนยืนตรงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีคณะผู้บริหารและครูถ่ายภาพร่วมกัน

 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 โดย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์


Social Media